การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัย

Titleการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัย
Publication TypeBook
Authorsพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Number of Pagesก-ง, 247 หน้า
Date Published2549
Publisherสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
ISBN9745598321
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Educational change, กลุ่มประเทศอาเซียน, การปฏิรูปการศึกษา, สมาคมอาเซียน, อาเซียน
Abstract

สารบัญ: แนวทางและแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน -- ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา: นัยต่อบทบาทของไทยในความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา -- ภาคผนวก 1: ไทย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพม่า ส.ป.ป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม