PDF Print E-mail

 


 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย
สมัครเข้าร่วม
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี
และโครงการ
Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2560

     

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการประชุมนี้จะหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  


  โปสเตอร์รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่...

  ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...


 

 

 


 
ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559คลิกที่นี่ ...

 

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้

 


 

 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559คลิกที่นี่ ...

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559


ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. (โยธี)


คลิกที่นี่ ...      ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย

 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

65th Lindau Nobel Laureate Meeting

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

ลำดับ

 

ชื่อ – สกุล

 

สถานภาพปัจจุบัน

 

1

นายอธิปัตย์  มะโนยานะ

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

นายภัทรเกียรติ แสนคงสุข

นิสิตปริญญาโท ปี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

นางสาวทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ

ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4

นายอนุพงศ์ ตั้งพีรชัยกุล

นักศึกษาปริญญาเอก

ภาควิชา Chemistry and Chemical Biology  

Harvard University, Cambridge, MA, USA

5

ดร. อัชฌา กอบวิทยา

 

 

นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโฟโทนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

6

ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว

อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


 

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

 

สาขาฟิสิกส์   และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)

 

ประจำปี 2559

 

ขยายเวลารับสมัครผ่านระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่...    

 ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557

 ลำดับที่
ชื่อ – สกุล สถานภาพปัจจุบัน สถาบันการศึกษา
ที่กำลังศึกษา / จบการศึกษา
1  นายภควัต จงสถิตเกียรติ   กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 6
  สาขาแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คณะแพทยศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สาขาแพทยศาสตร์
2  นางสาวธมลวรรณ สุรเกียรติชานุกูล   กำลังศึกษาปริญญาตรี
  สาขาแพทยศาสตร์
  University of Virginia (UVA), USA
 University of Virginia (UVA),
 USA สาขา Medicine
3  นางสาวสุธีรา รัตนศิรินทรวุธ   กำลังศึกษาปริญญาเอก
  สาขา Biological
  and Biomedical Sciences
  Harvard University, USA
 Harvard University, USA
 สาขา Biological and
 Biomedical Sciences
4  นางสาวอติพร เทอดโยธิน   กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 5
  สาขาแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะแพทยศาสตร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 สาขาแพทยศาสตร์
5  นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์   กำลังศึกษาปริญญาเอก
  และอยู่ระหว่างทำวิจัยที่
  Boston Children’s Hospital,
  Harvard Medical School, USA
 คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 สาขาสรีรวิทยา

  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย
สมัครเข้าร่วม
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์
และโครงการ
Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2557

     

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ
เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการประชุมนี้จะหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และกิจกรรมการประชุม
Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม การประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริง ของนักวิจัยและ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556  


  รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่...

  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่...

  ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่... 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจำปี 2557

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาเคมี ประจำปี 2556 เพื่อเข้าร่วมประชุม The Annual Meeting of Nobel Laureate ณ เมืองลินเดา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

1. นางสาวดิษยา     พรพัฒนนางกูร
2.
นายนำพล         อินสิน
3. นายกันตพัฒน์    จันทร์แสนภักดิ์
4. นางสาวอัญญานี  คำแก้ว
5. นายจารุพงษ์      แสงบุญมี