ลงทะเบียน
+ Q ACNES แผ่นแปะสิว
+ Eco-Catal ตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลจากเปลือกไข่
+ F4-KIT เครื่องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทางเดินของไหล
+ DO-DEE ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา
+ DustDETEC เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
Read More ...
  รับลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพียง 500 ท่านแรกเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

            สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors ‘Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

            สำหรับงาน NSTDA Investors'Day 2012 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC" โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงานด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมายของงาน

  1. สถาบันการเงิน นักลงทุน Venture capitalists และ Angel fund
  2. นักลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม
  3. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  4. ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail : nid2012@nstda.or.th
หรือ ติดต่อศูนย์ลงทุน โทร. 02-564-7000 ต่อ 1327, 1340-1343, 1353, 1359 โทรสาร. 02-564-7003
Copyright © 2012 NSTDA