กำหนดการกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี   รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2550

ณ สถานีวิจัยพืชลำตะคอง  จ.นครราชสีมา

***************************

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550

08.00 . - 09.00 .             -  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 
  ห้อง 111  ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

09.00 น. - 12.00 น.             -  ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2550

                                                    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

12.00 น. - 13.00 น.             -  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . - 15.30 .             -  เดินทางไปสถานีวิจัยพืชลำตะคอง  จ.นครราชสีมา

15.30 . - 16.30 .             -  เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 . - 16.45 .             -  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                                    (ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์) กล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

16.45 . - 17.00 .             -  อธิบายการจัดกลุ่ม  ลักษณะและรูปแบบการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

17.00 . - 18.00 .             -  ติดโปสเตอร์ผลงานและเตรียมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

18.00 . - 19.00 .             -  รับประทานอาหารเย็น

19.00 .                                -  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ที่  31   มีนาคม  2550

06.30 . - 07.45 .             -  รับประทานอาหารเช้า

07.45 น. - 08.00 น.             -  พร้อมกัน  ณ ห้องประชุม

08.00   - 10.00 น.             -  เยาวชนแต่ละคน แลกเปลี่ยน พูดคุย ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานและผลงาน 

                                                   โครงงานวิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย

10.00 น. - 12.00 น.             - เยาวชนประจำที่โปสเตอร์ของตัวเองเพื่อนำเสนอผลงาน   กรรมการแต่ละสาขาเดินชม 

                                                 โปสเตอร์เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานและซักถามผลงานของเยาวชนแต่ละคน

12.00 . - 13.00 .             -  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . - 16.00 .          -  แบ่งกลุ่มย่อยตามสาขา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดยมี

                                             กรรมการแต่ละสาขาเข้าร่วมฟัง  โดยให้เยาวชนแต่ละคนเตรียมนำเสนองานในหัวข้อ

                                            “สิ่งที่ได้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์”

17.00 . - 18.00 น.             -  พักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมการแสดงและงานพิธีปิดกิจกรรมรุ่นที่ 9

18.00 . - 19.00 .             -  รับประทานอาหารเย็นและร่วมงานพิธีปิดกิจกรรม รุ่นที่ 9  

19.00 . - 19.30 .             -  พิธีปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน

19.30 น. - 21.00 น.             -  กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมรอบกองไฟ

21.00 .                                -  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่  1 เมษายน 2550

07.30 น. - 08.30 .             -  รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. - 12.00 .             -  เยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถานีวิจัยพืชลำตะคอง 

12.00 น. - 13.00 .             -  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 14.00  .            -  เดินทางไปศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

14.00 . - 14.30 น.             -  เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

14.30 น. - 17.00 น.             -  เดินทางกลับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเดินทางต่อไปอาคารวิจัยโยธี

17.00 น.                                -  เยาวชนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

 

* หมายเหตุ  กำหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม