Username
Password
 
 
 
กิจกรรม/หลักสูตร
ค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลสรีสะเกษ

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 19/09/2561 - 19/09/2561
วันทีรับสมัคร : 19/09/2561 - 11/09/2561
กิจกรรม “ศึกษาดูงานข้าว อาหาร และเครื่องดื่มในระดับอุตสาหกรรม”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ณ โรงงานข้าวตราฉัตร และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่จัด : 11/09/2561 - 11/09/2561
วันทีรับสมัคร : 11/09/2561 - 11/09/2561
กิจกรรม “ศึกษาดูงานข้าว อาหาร และเครื่องดื่มในระดับอุตสาหกรรม”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับโรงเรียนจารุศรบารุง และโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จากัด และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่จัด : 05/09/2561 - 05/09/2561
วันทีรับสมัคร : 05/09/2561 - 05/09/2561
กิจกรรม “ศึกษาดูงานข้าว อาหาร และเครื่องดื่มในระดับอุตสาหกรรม”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จากัด และศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่จัด : 03/09/2561 - 03/09/2561
วันทีรับสมัคร : 03/09/2561 - 03/09/2561
กิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness 2018 : APCG 2018)

 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่จัด : 20/08/2561 - 24/08/2561
วันทีรับสมัคร : 20/08/2561 - 24/08/2561
กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

วันที่จัด : 01/08/2561 - 01/08/2561
วันทีรับสมัคร : 01/08/2561 - 01/08/2561
ค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่จัด : 24/07/2561 - 26/07/2561
วันทีรับสมัคร : 24/07/2561 - 24/07/2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

วันที่จัด : 18/07/2561 - 18/07/2561
วันทีรับสมัคร : 18/07/2561 - 18/07/2561