NSTDA Core Business
นำพลังวิจัย รับใช้สังคม
สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการจัดกระบวนทัพนำความรู้ เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญที่บ่มเพาะมากว่า 30 ปี มาสร้างกระบวนการวิจัยและกลไกที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์สำคัญเร่งด่วนของประเทศ สวทช. ยุค 6.0 ภายใต้การบริหารของ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้กำหนดนโยบายที่เรียกว่า “NSTDA Core Business”
อ่านเพิ่มเติม
Traffy Fondue
แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองที่นำแนวคิด Platform Revolution มาปรับปรุงกระบวน (User Journey) การรับแจ้ง การแก้ไข และบริหารจัดการปัญหาเมือง ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยหน่วยงานของรัฐรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและช่วยให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ของเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
FoodSERP
แพลตฟอร์มให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional ingredient) โดยให้บริการตลอดห่วงโซ่การผลิตตามโจทย์ที่เป็นความต้องการเฉพาะ (Tailor made) ของลูกค้า ในรูปแบบ One stop service
อ่านเพิ่มเติม
Digital Healthcare Platform
แพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัล (Digital Healthcare Platform) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องความแออัดของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยพัฒนาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข ทั้งในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสภาวิชาชีพด้านการแพทย์ เน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
อ่านเพิ่มเติม
Thailand i4.0 Platform
แพลตฟอร์มที่ให้บริการ Digital transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาในภาคการผลิตของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยยกระดับภาคการผลิตอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
อ่านเพิ่มเติม
NSTDA Core Business
นำพลังวิจัย รับใช้สังคม
สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการจัดกระบวนทัพนำความรู้ เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญที่บ่มเพาะมากว่า 30 ปี มาสร้างกระบวนการวิจัยและกลไกที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์สำคัญเร่งด่วนของประเทศ สวทช. ยุค 6.0 ภายใต้การบริหารของ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ้อำนวยการ สวทช. ได้กำหนดนโยบายที่เรียกว่า “NSTDA Core Business”
อ่านเพิ่มเติม
ไบโอเทค สวทช. – ม.เกษตรศาสตร์ “พัฒนาพันธุ์ข้าว” รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแสดงพันธุ์ข้าว “NSTDA-KU Rice Field Day 2023” เพื่อเผยแพร่สายพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ องค์ความรู้ และนวัตกรรมปรับปรุงพันธุ์ข้าว
เดินหน้าพัฒนา Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง มุ่งขยายผลใช้งานทุกจังหวัด
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน”
A-MED Care Pharma แพลตฟอร์มเชื่อมร้านยาดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 16 อาการ
สวทช. จับมือกับ สภาเภสัชกรรม โดยการสนับสนุนจาก สปสช. เปิดตัว A-MED Care Pharma บริการเชื่อมร้านยาดูแล 16 อาการ แพลตฟอร์มดีๆ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วไทย ในงาน NSTDA Meets the Press
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษเรื่อง 10 Technologies to Watch ซึ่ง สวทช. จัดขึ้นภายใต้งาน งานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) เป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 5 – 10 ปีข้างหน้า
รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : HI PETE เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย
ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก เชื้อโรคไม่แพร่กระจาย…ตอบโจทย์วิถีใหม่ แยกผู้ป่วยที่บ้านด้วยนวัตกรรม HI PETE (ไฮ พีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วยระบบสร้างความดันลบที่มีประสิทธิภาพการกรองเชื้อสูงถึง 99.995% และส่วนของห้องสำหรับแยกผู้ป่วย สามารถติดตั้งเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเข้า-ออกได้สะดวก
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ Ozone converter แบบอัตโนมัติ
สวทช. สนับสนุนทุนโครงการ Research Gap Fund ให้แก่ บริษัทเชียงใหม่อีทีเอส เอนจิเนียริ่ง จำกัด และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบเครื่องพ่นโอโซนระบบ ozone converter แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการการแตกตัวของออกซิเจนจากเทคนิคโคโรนาดิสชาร์จแล้วกลับมารวมตัวกับออกซิเจนเป็นก๊าซโอโซน และแปลงกลับไปเป็นออกซิเจนได้ทันทีหลังใช้งาน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในครัวเรือน อาคารสำนักงาน สถานพยาบาล
BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)
BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ
BCG Economy
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
29 ก.ย. 2566
ภาพเบื้องหลังการทำงานให้บริการคำบรรยายแทนเสียงของทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
29 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566
ขอเชิญร่วมงาน “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22” หรือ CDIC 2023
29 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ครั้งที่ 5 (Advanced Engineering Workshop V)
26 ก.ย. 2566
สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
18 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566
ขอเชิญร่วมงาน NSTDA-KU Rice Field Day2023 งานแสดงพันธุ์ข้าวใหม่ ข้าวเพื่ออุตสาหกรรม l ข้าวเพื่อสุขภาพ
8 ก.ย. 2566
International Online Seminar On Genomics and Molecular Epidemiology of Antimicrobial Resistance in ASEAN and Pacific Rim
6 ก.ย. 2566
นาโนเทค สวทช. จัดสัมมนา “Shaping the Future of Beauty & Food Innovation” ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Vitafoods Asia 2023
บทความ
26 ก.ย. 2566
สวทช. ให้บริการ ‘Industry 4.0 Platform’ บริการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 แบบครบวงจร
25 ก.ย. 2566
เปิดแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเนื้อ “อินทผลัมพันธุ์บาฮี” การันตีคุณภาพผลผลิตตรงตามแม่พันธุ์
21 ก.ย. 2566
ไบโอเทค-สวทช. พัฒนาองค์ความรู้ ฟื้นฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
14 ก.ย. 2566
เปลี่ยน ‘เปลือกหอยแมลงภู่’ เป็น ‘สารเคลือบกระดาษ’ และ ‘สารดูดซับคราบน้ำมัน’ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
31 ส.ค. 2566
ไบโอเทค สวทช. ‘เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่เศรษฐกิจ 150,000 ต้น’ มุ่งส่งมอบไผ่พันธุ์ดี ไม่ติดอายุแม่
28 ส.ค. 2566
‘Winona Probio’ นวัตกรรมเสริมสุขภาพจาก ‘โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย’ คุณภาพมาตรฐานสากล
จดหมายข่าวประจำเดือน
ศูนย์แห่งชาติ
หน่วยงานภายใน