หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายดนุชา พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
-
M.S. Engineering Management, George Washington University, USA
-
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
-
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ