หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบาย และการเมืองเปรียบเทียบ  Northern Illinois University, U.S.A.
ปริญญาโท
M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Northern Illinois University, U.S.A.  Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration)
ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ