หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรบัตร
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ แพทยสภา
Visiting Fellow Centre de Traumatologie et Orthopaedae Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
AO Fellow Sunnybrook Hospital, University of Toronto, ประเทศแคนาดา
ประวัติการทำงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน
อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2559 – 2561
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ-ดิกส์แห่งประเทศไทย
ปี 2558 – 2560
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2552 – 2558
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2550 – 2558
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล