หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา
2536
Master of Economics (Economics) Macquarie University, Australia
2532
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2527
รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2564
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
ธันวาคม 2558 - กันยายน 2561
ที่ปรึกษาประธานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พฤษภาคม 2558 – พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สิงหาคม 2553 -เมษายน 2556
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สิงหาคม 2549 - สิงหาคม 2553
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ธันวาคม 2548 – สิงหาคม 2549
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง