หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
MBA (with Distinction) , Harvard Business School, USA.
ปริญญาโท
MS.IE. ,U. of Texas (Arlington), USA.
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)