หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
M.S. (Industrial Engineering) Iowa State University, U.S.A
ปริญญาเอก
Ph.D. (Industrial Engineering) Iowa State University, U.S.A
ประวัติการทำงาน
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น