หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน และภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส (Doctorat en droit, Paris II, FRANCE) พ.ศ. 2533
ปริญญาโท
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส (D.E.A. de droit public interne, Paris II, FRANCE) พ.ศ. 2530
นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525
เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2527
ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นจากสถาบัน IIAP. พ.ศ. 2537 ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
-
อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550
-
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
-
อดีตกรรมการอิสระบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-
อดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
-
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-
กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-
ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
-
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
-
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์