หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท
Master of Engineering (Applied Chemistry) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาเอก
Ph.D. in Engineering (Molecular Chemistry) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน
ปี 2556 - 2562
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2553 - 2556
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2549 - 2553
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2548 - 2549
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2544 - 2548
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี