หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายอนันต์ แก้วกำเนิด
นายอนันต์ แก้วกำเนิด
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา
-
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
-
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
-
นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ