หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการ กวทช. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ประวัติการศึกษา
-
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติการทำงาน
-
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
-
ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค