Username
Password
 
 
 
กิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาที่ สวทช.สนับสนุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละกลุ่ม

ค่ายวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยฝ่ายวิชาการ หลักสุตร และสื่อการเรียนรู้ นั้น สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่นค่ายพักค้างแรม 2-3 วัน หรือ เป็นค่ายระยะสั้นไป-กลับ หนึ่งวัน ที่จัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่น ค่ายที่สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือค่ายที่มีความเข้มข้นทางวิชาการที่เป็นค่ายวิทยาศาสตร์แบบเชิงลึก เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากในห้องเรียน และมีความรู้ความเข้าใจในด้านดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านที่สนใจ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยในอนาคต โดยแบ่งค่ายที่จัดออกเป็น สามกลุ่ม คือ ค่ายเฉพาะทาง ค่ายทั่วไปและค่ายหนึ่งวัน