สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyuankwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อทรงสังเกตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซัมซุง ทั้งนี้เพราะความร่วมมือนี้อาจนำไปใช้ในโครงการของกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ในการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพลังงานวิทยาศาสตร์ ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการ Transmission Electron Microscope และห้องปฏิบัติการกราฟีน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ดำเนินการขยายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป อ่านต่อ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป