เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา (๕-๑๔ เมษายน)เป็นช่วงวิกฤตพลังงานของประเทศ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พวกเราชาว สวทช. ก็ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้เช่นกัน และขณะนี้ประเทศไทยของเราก็ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ

ผลจากการที่พวกเราร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวเรามีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม ๗๐๘,๖๓๒ หน่วย (หรือกิโลวัตต์- ชั่วโมง)สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง ๑๕๕,๐๔๙ หน่วย หรือลดลงร้อยละ ๑๘ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาปกติ คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่เราสามารถช่วยกันประหยัดได้เท่ากับ ๖๔๐,๓๕๓ บาท คำนวณเป็นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะสามารถลดการปล่อยได้เท่ากับ ๘๖,๙๘๓ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ ผู้ใช้พื้นที่อุทยานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามผมอยากจะขอเชิญชวนพวกเราร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วก็ตาม เพราะจะช่วยให้ประเทศของเราลดรายจ่ายในการซื้อเชื้อเพและช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงมากขึ้น

ขอบคุณทุกๆ ความร่วมมือเป็นอย่างดีของเพื่อนพนักงานทุกท่าน มา ณ ที่นี้ครับ

แหล่งที่มา : ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วันที่ 26 เมษายน 2556.

                                      

 

                                                  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป