ผลงานวิจัยของนางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการราวิทยา คณะผู้ร่วมวิจัยจากห้องปฏิบัติการราวิทยา และห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา ประกอบด้วย ดร. นพพล คบหมู่ นางสาวกนกศรี ทัศนาทัย นายอาทิตย์ คนสนิท นางสาววาสนา น้อยศรีภูมิ นายประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย นายรัฐศาสตร์ สมนึกและ ดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด ได้รับการคัดเลือกแสดงบนเว็บไซต์ A-IMBN Research ในเดือนพฤศจิกายน 2555 จากผลงานวิจัยเรื่อง “Life cycle, host range and temporal variation of Ophiocordyceps unilateralis /Hirsutella formicarum on formicine ants” ในวารสาร Journal of Invertebrate Pathology

 


งานวิจัยดังกล่าว ได้ดำเนินการศึกษาและติดตามเชื้อรา Ophiocordyceps unilateralis sensu lato ที่ก่อโรคในมด บนพื้นที่แปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี พบราชนิดนี้ก่อโรคบนมดในสกุล Camponotus และ Polyrhachis ได้จำนวนมากในสองช่วงฤดู คือช่วงหลังจากฤดูฝนและช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการพัฒนาของราจะเริ่มจากราระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วจึงพัฒนาเป็นราระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยรูปแบบการพัฒนาของราทั้งสองระยะนี้อาจมีการสลับหมุนเวียนกัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อราดังกล่าว สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโฮลต์และปรสิตต่อไป

A-IMBN Research เป็นเว็บไชต์ที่แสดงผลงานตีพิมพ์ที่น่าสนใจโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป