โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน

จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ได้ก่อให้เกิดโครงการฟันเทียมพระราชทานโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการทำฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก จำนวน 80,000 ราย เพื่อให้เคี้ยวอาหารได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐

จากโครงการดังกล่าวพบว่าผู้สูงอายุบางรายที่มีฟันเทียมทั้งปากจะมีปัญหาการยึดอยู่   ทำให้ฟันเทียมหลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะฟันเทียมชิ้นล่าง เนื่องจากบริเวณสันกระดูกบริเวณขากรรไกรมีการละลาย ยุบตัวลง ทำให้ใส่ได้ไม่แน่น เมื่อใช้เคี้ยวอาหารจะหลุดได้ง่าย  และจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จย่า ว่า  “หากพระองค์ยังทรงมีพระชนมชีพอยู่  อยากจะให้ท่านได้รับการฝังรากฟันเทียม”  ด้วยหวังพระทัยว่าจะทรงเคี้ยวพระกระยาหารได้ดีขึ้น  ตามที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช  ได้น้อมมาให้ เป็นแนวทางในการดำเนินการ  “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ให้บริการใส่รากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยเพื่อแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก ด้วยการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม จำนวน ๒ รากบริเวณสันกระดูกขากรรไกรล่างเพื่อเป็นฐานรากที่แข็งแรงให้เป็นที่ยึดของฟันเทียม โดยใช้เวลาประมาณ ๔ เดือน

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทำรากฟันเทียมของไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (CE13485)  เทียบเท่ากับของนำเข้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญราคาถูกกว่าเกือบ ๑๐ เท่า  กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันทันตกรรม  เป็นหน่วยบริการหลักรากฟันเทียม    ขณะนี้โครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีหน่วยบริการ ๘๕ หน่วยทั่วประเทศ เพื่อการให้บริการฝังรากฟันเทียมกับประชาชนชาวไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดเพศวัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ จะทำให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแต่มีปัญหาการยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง หลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมของไทย ที่มีคุณภาพและราคาถูก ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการฝังรากฟันเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ที่มีราคาแพงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผลิตได้เองภายในประเทศสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถพึ่งพาตนเองได้

เนื่องจากวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมพิจารณาและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้ร่วมกันขยายเวลาของบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางทันต กรรมต่อไป เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับการรักษาโรคช่องปากและฟันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ค่าใช้จ่ายที่ต่ำตามพระราชดำริฯ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป