โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

โครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนไทยได้เรียนรู้หลักทางวิศวกรรมพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและเอกภพ รวมทั้งการออกแบบและประดิษฐ์กล้องดูดาวด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวซึ่งใช้ท่อพีวีซีเป็นส่วนประกอบ ที่สามารถใช้ดูดาวแกแลกซีและดูดวงอาทิตย์ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้าก้าวไกล ให้เยาวชนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยผ่านค่ายกิจกรรมของสวทช. และสามารถใช้กล้องดูดาวที่ประดิษฐ์ขึ้นมาได้ เป็นสื่อในการเรียนรู้ต่อไป นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ ที่จะได้รับกล้องดูดาวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

สวทช. มีโครงการความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ร่วมมือกับบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีความตั้งใจที่จะนำเสนอโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และยกย่องในอัจฉริยะภาพการทรงเป็นนักประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทของไทย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนไทยได้เรียนรู้หลักทางวิศวกรรมพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและเอกภพ รวมทั้งการออกแบบและประดิษฐ์กล้องดูดาวด้วยตนเอง ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่การออกแบบและการลงมือประดิษฐ์ ทำให้เยาวชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหา เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมที่นำไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้

ทึ้งนี้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมค่ายวิศวกรรม "กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดโดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • กิจกรรมค่ายวิศวกรรม "กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา" ครั้งที่ ๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโดยฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ บริษัท วีนีไทย จำกัด (มหาชน) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • สวทช. เปิด ๒ โครงการ เรียนรู้ ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ผลิตกล้องดูดาวจากท่อพีวีซี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป