โครงการสิทธิบัตรเรื่องข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย  เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตร เรื่อง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline”

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนัก  เปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาข้าวและผลิตข้าวไทยเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรและประเทศไทยอย่างไพศาลตลอดมา โดยเหรียญดังกล่าว ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๖.๕ น้ำหนัก ๒๙ บาท    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙.๙ เซนติเมตร ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่า “๘๐ พรรษา” เบื้องล่างมีรวงข้าวและข้อความว่า “ข้าวทองคำ” ส่วนด้านในเหรียญบรรจุเมล็ดข้าว ๙ พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑  ข้าวสุพรรณบุรี ๑  ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  กข ๖  พัทลุงและข้าวเจ้าพิษณุโลก ๑  พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์สังข์หยด และพันธุ์ที่พัฒนาใหม่ ได้แก่ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕  ทนน้ำท่วมฉับพลันและพันธุ์ไรซ์เบอรี่ และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตร เรื่อง “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline”  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว ซึ่งการค้นพบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการปกป้องการนำยีนความหอมไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตสารหอมในข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่อไป ในการนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกสิทธิบัตรให้ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรในเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป อีกด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป