โครงการเดซี่สารานุกรมไทย

คนตาบอดรับรู้ข่าวสารจากการฟัง ดังนั้นหนังสือต่างๆ ที่พิมพ์ เผยแพร่ในตลาดกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพวกเขา ดังนั้นแนวคิดการพึงตนเอง เพื่อให้ทำสิ่งต่างได้เองของคนพิการจึงไม่สามารถนำมาใช้กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ เพราะคนตาบอดยังต้องพึ่งผู้อื่นในการอ่านให้ฟังตามเวลาทีผู้อ่านอำนวย มีความพยายามช่วยให้คนตาบอดได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการบันทึกเสียง ในระยะแรกๆ เป็นแบบอนาลอก ในรูปของเทปคาสเซ็ตท์ เพื่อให้คนตาบอดได้ไปเปิดอ่านเองตามความต้องการ แต่เทปคาสเซ็ตท์มีข้อเสียคือความคงทนและการควบคุมการเปิดฟัง ซึ่งความสามารถในการควบคุมการเปิดฟังข้อมูลหนังสือยังเป็นอุปสรรคบ้าง เช่น ถ้าเทปที่เก็บข้อมูลเสียงของหนังสือที่มีข้อมูลเยอะ ๆ แต่ผู้ฟังต้องการให้ที่หน้า หรือบทที่ต้องการ จะไม่สามารถไปตรงจุดที่ต้องการได้

ทำให้เกิดเป็นวิธีการบันทึกในรูปแบบดิจิทัล โดยเรียกว่าเป็นหนังสือเสียงระบบดิจิทัลที่มาแก้ปัญหาในเรื่องการค้นหา การควบคุมการอ่านได้และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วยเช่น การทำสำเนาที่ทำได้ง่าย , สามารถทำการบันทึกจุดที่ชอบ เพื่อนำมาเปิดฟังในภายหลังได้ เป็นต้น

ชาวสวีเดนได้พัฒนาระบบ DAISY ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว และได้นำมาใช้ครั้งแรกที่สวีเดนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓+ (ค.ศ. 1988) จากนั้นได้เผยแพร่และอนุญาตให้ใช้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ทั่วโลกกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานโดยมีการพัมนาเริ่มจาก DAISY 2.0, DAISY 2.01, DAISY 2.02 และ ANSI/NISO Z39.86 (DAISY 3.0)  ตามลำดับ นาย  Heroshi Kawamura  ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศประชาคมญี่ปุ่นเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (JSRPD) ได้นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อทรงใช้ประโยชน์สำหรับคนตาบอดในยุคข้อมูลข่าวสาร และมีหลายประเทศให้ความสนใจในการนำโปรแกรมผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีไปพัฒนา สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดตั้งโครงการเดซีประเทศไทย (DAISY Thailand) ขึ้น โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองคืการเดซีระหว่างประเทศ และมีโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีนี้ด้วย ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการเดซีประเทศไทย โดยได้ให้โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (ASTEC) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศูนย์ ฯ ในการให้ความร่วมมือผลิตและสนับสนุนการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี ซึ่งทาง  ASTEC ได้เลือกหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่มที่ ๑ - ๒๗ ในการผลิตให้เป็นหนังสือเสียงสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระบบเดซี ชนิดแสดงข้อความและเสียง (DAISY Audio and full text) เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มคนพิการทางการเห็น (vision impairment) และกลุ่มผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disabilities)

สำหรับการผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี ทางหน่วยงานได้รับพระราชอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำเนื้อหาของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๑ ถึง ๒๗ มาผลิตเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี ชนิด  AUDIO and full text เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่มีอยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ โดยหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี ชนิด  Audio and full text มีรูปแบบโครงสร้างของหนังสือ ในลักษณะของภาษา  XHTML (Extensible HyperText Markup Language)  ที่มีการ  Markup ข้อความและใช้เทคโนโลยี  SMIL (Synchronized Multimedia lntegration Language) ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อความที่ปรากฎ และข้อมูลเสียงที่มีความสัมพันธ์กัน คือจะได้ยินเสียงการอ่านตามข้อความที่ปรากฎขึ้น เนื้อหาในหนังสือได้สามารถข้ามการอ่านไปยังหน้าหรือหัวข้อในหนังสือ ตามต้องการได้ หรือการสร้างที่คั่นหน้า ในกรณีที่ต้องการหยุดฟัง และกลับมาฟังการอ่านต่อจากเดิมในภายหลัง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป