โครงการโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบวงจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 • จัดตั้งโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบวงจรเพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 • เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับ การผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณภาพเพื่อใช้เองในชุมชน
 • เพื่อเป็นศูนย์เพื่อการวิจัยค้นคว้าการผลิตไบโอดีเซลอย่างครบวงจรแบบขยายส่วนต่อเนื่องจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ


ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม

เป็นโครงการวิจัยสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ และสิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๕๐

การดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกันวิจัยชุดโรงงานสาธิตการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลแบบครบวงจร ประกอบด้วย

 • แปลงสาธิตการปลูกพืชน้ำมัน
 • เครื่องสกัดและกรองน้ำมันจากพืชน้ำมัน
 • เครื่องอัดกากเหลือเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงแข็งหรือปุ๋ย
 • ชุดอุปกรณ์ทำปฏิกริยาเพื่อผลิตไบโอดีเซลขนาด ๒๐๐ ลิตร
 • การนำน้ำมันไปใช้กับเตรื่องยนต์ดีเซล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลีเซอรีน
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสร้างโรงงานสาธิตแบบครบวงจรภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ/หรือ พื้นที่ในชุมชนที่เหมาะสม
 • จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตและใช้ไบโอดีเซลแบบครบวงจร
 • จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านหรือผู้สนใจทั่วไป


งบดำเนินการรวม

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗.๒ ล้านบาท เป็นงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะฯ ๒๕ ล้านบาทและ ๒.๒ ล้านบาท เป็นงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

ผลที่ได้รับ

 • โรงงานผลิตไบโอดีเซลต้นแบบเพื่อการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณภาพ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการผลิตและใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีคุณภาพจากพืชน้ำมัน ส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้เองภายในท้องถิ่น สามารถทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลได้ในภาคเกษตรกรรม เริ่มต้นถ่ายทอดในปี ๒๕๕๐ เป็นจำนวนอย่างน้อย ๒๐ คน และขยายต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป หลังจากโครงการเสร็จสิ้นซึ่งจะมีการสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานสาธิตนำร่องที่ชุมชนตัวอย่าง ซึ่งจะคัดเลือกต่อไปโดยคณะกรรมการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนสู่ชุมชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป