คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 9

ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2552 - วันที่ 12 พ.ค. 2554
 1. นายอำพน  กิตติอำพน
 2. นายสุเมธ  แย้มนุ่น
 3. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง
 4. นายดำริ  สุโขธนัง
 5. นายบัณฑูร สุภัควณิช (วันที่ 13 พ.ค. 2552 -  วันที่ 24 พ.ย. 2552)
 6. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (วันที่ 23 ก.พ. 2553 -  วันที่ 12 พ.ค. 2554)
 7. นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
 8. นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์
 9. นายเข็มชัย  ชุติวงศ์
 10. นางศิริพร  ขัมภลิขิต
 11. นายนักสิทธ์  คูวัฒนาชัย
 12. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์
 13. นายสันติ  วิลาสศักดานนท์
 14. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 15. นายยอดหทัย  เทพธรานนท์
 16. นายกอปร  กฤตยากีรณ
 17. นายทวี  บุตรสุนทร
 18. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 19. นายอาชว์  เตาลานนท์
 20. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์
 21. นายสุจินต์  จินายน
 22. นายมนู  อรดีดลเชษฐ์
 23. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป