คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 7

ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2547 - วันที่ 8 ม.ค. 2550

 1. นายอำพน กิตติอำพน
 2. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 3. นายบรรพต หงษ์ทอง
 4. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 5. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
 6. นายภักดี โพธิศิริ
 7. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 8. นางศิริพร ขัมภลิขิต
 9. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 10. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 11. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
 12. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
 13. นายอาชว์ เตาลานนท์
 14. นายชาติศิริ โสภณพนิช
 15. นายสุจินต์ จินายน
 16. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 17. นายกอปร กฤตยากีรณ
 18. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 19. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 20. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
 21. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
 22. นายนิตย์ จันทรมังคละศรี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป