คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 6

ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2545 – วันที่ 1 พ.ย. 2547

 1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 2. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 3. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 4. นายไกรสร พรสุธี
 5. นายธรรมนูญ เชี่ยวสกุล
 6. นายบัณฑูร สุภัควณิช
 7. นายเรืองนนท์ เรืองวุฒิ
 8. นายสุชาติ อุปถัมภ์
 9. นายวิเชียร กีรตินิจกาล
 10. นายสุรชัย เถลิงโชค
 11. พัันโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
 12. นายธงชัย พรรณสวัสดิ์
 13. นายพรชัย มงคลวนิช
 14. นายประเทือง ศรีรอดบาง
 15. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
 16. นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์
 17. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
 18. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
 19. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
 20. นายอภิศักดิ์ จุลยา
 21. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 22. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป