คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 5

ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2543 – วันที่ 16 มิ.ย. 2545
 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 3. นายเชาว์ อรรถมานะ
 4. นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 5. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
 6. นายไพโรจน์ โสมภูติ
 7. นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
 8. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 9. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
 10. นางสุมณฑา พรหมบุญ
 11. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
 12. นายกอปร กฤตยากีรณ
 13. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 14. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 15. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
 16. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 17. นายมนู อรดีดลเชษฐ์
 18. นายวิลาศ สิงหวิสัย
 19. นายสุพัทธ์ พู่ผกา
 20. นายอลงกฎ ชุตินันท์
 21. นายอัศวิน คงสิริ
 22. นายเอนก ศิลปพันธุ์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป