คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 4

ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2541 – วันที่ 27 เม.ย. 2543

 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
 3. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
 4. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
 5. นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
 6. นายมนู เลียวไพโรจน์
 7. นายวิษณุ พูลสุข
 8. นายไกรสร พรสุธี
 9. นายเชาว์ อรรถมานะ
 10. นายวันชัย ศิริชนะ
 11. นายพละ สุขเวช
 12. นายกอปร กฤตยากีรณ
 13. คุุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 14. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 15. นายธีรจิตต์ สถิโรตมวงศ์
 16. นายพิชัย วาสนาส่ง
 17. พลเรือเอก ประวิทย์ ปาลศรี
 18. พลตำรวจเอก ชวลิต ยอดมณี
 19. นายชุมพล ณ ลำเลียง
 20. นายพรวุฒิ สารสิน
 21. นายเอนก ศิลปพันธ์
 22. นายอัศวิน คงศิริ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป