คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชุดที่ 2

ประกอบด้วย 22 ท่าน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 - วันที่ 8 เม.ย. 2539

 1. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 2. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
 3. นายศิววงศ์ จังคศิริ
 4. นางศศิพัฒน์ เศวตวัฒนา
 5. ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์
 6. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์
 7. นายเกษม วัฒนชัย
 8. นางสาวปรียา โอสถานนท์
 9. นายหริส สูตะบุตร
 10. นายไพรัช ธัชยพงษ์
 11. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
 12. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 13. พลเอก เธียร ชนไมตรี
 14. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 15. นายเริงชัย มะระกานนท์
 16. นายพิจิตต รัตตกุล
 17. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
 18. นายสมภพ อมาตยกุล
 19. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
 20. นายอมร จันทรสมบูรณ์
 21. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
 22. นายกอปร กฤตยากีรณ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป