ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำนวัตกรรม “กางเกงแก้ว” ออกมาเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้นำไปใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ จนได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงพบว่าในปัจจุบันได้มีการวางจำหน่ายกางเกงลุยน้ำในหลากหลายรูปแบบและราคาที่แตกต่างกันไป รวมถึงการระบุคุณสมบัติของกางเกงว่าสามารถป้องกันไฟฟ้าดูดได้ จนอาจสร้างความสับสนและความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงต่อผู้บริโภคได้

สวทช. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อผู้บริโภคและสาธารณชน ดังนี้

๑. สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้พัฒนา “กางเกงแก้ว” หรือ “Magic Pants” ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้อนุญาตให้ภาคเอกชนนำไปผลิตจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สามารถหาซื้อมาใช้ได้ โดย สวทช. ไม่ได้คิดค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้ผลิต โดยเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า “กางเกงแก้ว” มีคุณสมบัติกันน้ำได้ จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยป้องกันการติดโรค เช่น ฉี่หนู น้ำกัดเท้า หรือป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจมากับน้ำ ในช่วงภาวะน้ำท่วมได้

๒. สวทช. ขอเรียนว่า “กางเกงแก้ว” (หรือกางเกงลุยน้ำที่จำหน่ายทั่วไป) ไม่สามารถป้องกันไฟดูดได้ แม้ว่ากางเกงแก้วเป็นฉนวนไฟฟ้า แต่ด้วยความบางและพื้นผิวสัมผัสกับร่างกายมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าสลับผ่านได้ด้วยกลไกการเชื่อมต่อด้วยตัวเก็บประจุ (capacitive coupling) หากผู้สวมใส่ไปสัมผัสตัวนำไฟฟ้าที่มีไฟรั่ว ก็อาจเกิดภัยต่อบุคคลนั้นได้ และในกรณีที่มีรูรั่วของกางเกงแก้วหรือกางเกงลุยน้ำก็จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงขอให้ระมัดระวังต่อการใช้งานกางเกงแก้ว หรือกางเกงลุยน้ำที่ทำเลียนแบบ

๓. สวทช. ได้พัฒนาต้นแบบและวัสดุให้ผู้ผลิตสามารถผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม ทำให้กางเกงแก้วมีราคาขายส่งเพียงตัวละ ๑๐๐ บาทเท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ
- คำว่า “แก้ว” ในชื่อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้หมายถึง “แก้ว” หรือ “ใส” หากแต่หมายถึงความ “พิเศษ” หรือ “วิเศษ” (Magic) เนื่องจากมีราคาถูก ใช้งานสะดวก บรรจุในห่อเล็กและเบาจนสามารถพกพาติดตัวได้ตลอดเวลา และเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคที่อาจมากับน้ำเน่าเสีย ดังนั้น สวทช. จึงขอสงวนสิทธิ์การใช้ชื่อ “กางเกงแก้ว” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ สวทช. ได้ถ่ายทอดต้นแบบและวัสดุให้ผู้ผลิตนำไปผลิตเท่านั้น (อยู่ในระหว่างการประสานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป