การติดตั้งฟอนต์ 

ตามประกาศของ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2553 ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น พบว่ามีปัญหาสืบเนื่องคือการติดตั้งฟอนต์ดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สวทช. ขอนำเสนอวิธีการติดตั้งฟอนต์โดยคร่าวๆ ดังนี้ (เนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมและระบบแตกต่างกันออกไป) 

1) ดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บไซต์ของ NSTDA แนะนำเก็บไว้บน Desktop ของ Microsoft Windows 

 

2) เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น .zip เช่น 2689_fonts.zip 
3) Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ไอคอนไฟล์ .zip แล้วเลือกคำสั่ง 7zip, IZarc หรือ Winzip จากนั้นเลือกคำสั่งย่อย Extract to ..ชื่อโฟลเดอร์ ดังภาพ 

 

4) ดับเบิลคลิกเ้ข้าไปในโฟลเดอร์ตามข้อ 3 เลือกไฟล์ฟอนต์ทุกไฟล์ แล้วคัดลอก (Copy) 
5) เข้าไปยังโฟลเดอร์ Font ของ Microsoft Windows คือ C:\WINDOWS\Fonts แล้ววางไฟล์ฟอนต์ที่คัดลอกข้างต้น (Paste) 

 

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งฟอนต์ครับ ทดสอบโดยเปิด Word เช่น OpenOffice.org Writer, Microsoft Word แล้วเลือกฟอนต์เช่น TH Sarabun ทดสอบการพิมพ์ 

 

เมื่อติดตั้งฟอนต์แล้ว ควรกำหนดให้เป็นฟอนต์ตามค่าระบบ (Default Font) ของโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น กำหนดใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK  แนะนำให้ใช้ TH Sarabun New (ปรับปรุงจาก TH SarabunPSK)

 

==== ปัญหาการฝังฟอนต์ในเอกสาร OpenOffice.org ==== 

เนื่องจาก OpenOffice.org ยังไม่มีคำสั่งฝังฟอนต์ - Embed Font ดังนั้นในการส่งเอกสารที่ใช้ฟอนต์พิเศษ เช่น ไทยสารบรรณ ควรมีข้อความกำกับให้ผู้รับทราบการใช้ฟอนต์ การดาวน์โหลด และการติดตั้งฟอนต์ก่อนการเปิดแก้ไขหรือพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป