“25 ปี” มีความหมายพิเศษอะไรสำหรับคุณหรือไม่ ?

ในทางวิทยาศาสตร์นั้น เวลา 25 ปี ยาวเกือบเป็น 5 เท่าของค่าครึ่งอายุของโคบอลต์-60 (5.27 ปี) แต่ก็เป็นเพียง 0.43% ของค่าครึ่งอายุของคาร์บอน-14 ที่ยาวนานถึง 5,730 ปี และช่วงเวลาดังกล่าวยังยาวเท่ากับเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ 25 รอบ สำหรับคนทั่วไปแล้ว อายุ 25 ปีแรก หมายถึงการเข้าสู่ช่วงชีวิตของคนเราที่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่ในทุกด้าน และคิดเป็น 1 ใน 3 ของอายุขัยคนในยุคปัจจุบัน

สำหรับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ช่วงเวลา 25 ปี อาจถือว่าสั้นหรือยาวก็ได้ทั้งนั้น

The Royal Society ของสหราชอาณาจักรที่เป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยกษัตริย์ชาร์ลที่สองใน พ.ศ. 2203 มีอายุ 356 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ขณะที่ AAAS (The American Association for the Advancement of Science) ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้จัดพิมพ์วารสาร Science และเป็นสมาคมด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกมากกว่า 120,000 คนก็ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2391 หรือเกือบ 170 ปีล่วงมาแล้ว

ในประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เพิ่งอายุครบ 68 ปีไป (ก่อตั้ง พ.ศ. 2491) ขณะที่ “สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ” หรือ “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” ในปัจจุบันก็กำลังจะอายุ 58 ปีแล้ว ในรอบไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตั้งขึ้นใหม่อีกหลายหน่วยงาน จึงอาจถือได้ว่า สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ที่ตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เป็นองค์กร “กลางเก่ากลางใหม่” ของประเทศไทย

หนังสือที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง สวทช. เล่มนี้ คณะผู้จัดทำต้องการแสดง “ตัวตน” ของ สวทช. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (แม้ว่าอาจทำได้แค่เพียงบางเสี้ยวบางมุมเท่านั้นจากข้อจำกัดด้านต่างๆ) โดยอาศัยรูปแบบอินโฟกราฟิกข้อมูลสำคัญและผลสำเร็จต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารเพื่อเป็นเสมือน “บันทึก” การถอดบทเรียนจากคนในองค์กรวิทยาศาสตร์อย่าง สวทช. ที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ

ในเล่มยังมีบทสัมภาษณ์บุคคลภายนอกจำนวนหนึ่งที่ครอบคลุมกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงคนในชุมชน บุคคลทั่วไป และเยาวชน เพื่อแสดงมุมมอง ความคิดเห็น และความคาดหวังของพวกเขาเหล่านั้นที่มีต่อ สวทช.

พร้อมกันนี้ยังมีบทความ “เสี้ยวศตวรรษหน้าของ สวทช.” ที่พยายามจะประมวลภาพการก้าวเดินของ สวทช. ในอีก 25 ปีต่อไป ท่ามกลางบริบทแวดล้อมใหม่ๆ ที่มีผู้ทำนายไว้ในด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่เรื่องอนาคตเท่านั้น ยังมีการประมวลภาพสำคัญในอดีตที่ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้ารวมไปถึงความมุ่งมั่นของบุคลากร สวทช. ในการก่อร่างสร้าง สวทช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยให้เป็นแกนหลักของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมของชาติให้จงได้สุดท้าย เรายังมีรายละเอียดของศูนย์วิจัยแห่งชาติ และข้อมูลรายละเอียดบริการต่างๆ ของ สวทช.ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการเครื่องมือ การตรวจสอบมาตรฐาน การให้คำปรึกษา ตลอดไปจนถึงการร่วมวิจัย ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งหมดนี้จะช่วยตอกย้ำถึงค่านิยมหลักของคนในองค์กรเรื่อง “ประเทศชาติต้องมาก่อน (Nation First)” และเป็นดั่งคำมั่นสัญญาประชาคมว่า ชาว สวทช. ทุกคนจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และนำประเทศไทยให้เข้าสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ผ่านผลงานและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

  ดาวน์โหลด หนังสือ 25 ปี สวทช. ขนาด 33 MB

 

   ดาวน์โหลด หนังสือ 25 ปี สวทช. ขนาด 66 MB

กุลประภา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการ, ธ.ค. 2559

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป