แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
1. เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง หรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ตั้งสติ และหยุดกิจกรรมทันที
2. ใช้ทางหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อออกนอกอาคาร
3. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
4. ไปที่จุดรวมพลของอาคารนั้นๆ
5. ตรวจสอบเพื่อร่วมงาน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่กำกับดูแล และแจ้งให้ทีมสื่อสารประสานงานทราบ
6. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการเหตุการณ์ หรือผู้อำนวยการระงับอัคคีภัย

จุดรวมพลตามหมายเลขอาคาร ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จุดรวมพลอาคารต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป