7.1)   บุคลากร 

           สวทช. ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังคนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4 (2550-2554) ไว้ที่จำนวน 2,900 คน
 
7.2)  งบประมาณ
 
         7.2.1)   แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าของ สวทช. (2554-2558)

         สวทช. มีแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างปี 2554-2558 แยกตามผลผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ สวทช. และตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 4  แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ของ สวทช. (2554-2558)
 
ตารางที่ 4 แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า ของ สวทช. (2554-2558)

        
ในปีงบประมาณ  2554 สวทช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 3,158 ล้านบาท เป็นจำนวน 865 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 3,148 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบก่อสร้าง) จำนวน 875
ล้านบาท ดังตารางที่ 5
 
ตารางที่ 5  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
 
ตารางที่ 5 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
 
         7.2.2)  แผนรายจ่ายและรายรับประจำปี 2554

         ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 หมวด 3 งบประมาณและแผนการเงิน ข้อ 13 ว่า “ให้สำนักงานเสนอแผนการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยแผนรายได้และแผนรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านคณะอนุกรรมการ อย่างช้าก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน” ดังนั้น สวทช. จึงได้จัดทำแผนรายได้และแผนรายจ่ายประจำปี 2554 ดังนี้
 
                      7.2.2.1)  แผนรายจ่าย ปี 2554 แบ่งออกเป็น รายจ่ายดำเนินงาน รายจ่ายก่อสร้าง และรายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • รายจ่ายดำเนินงาน สวทช. มีแผนรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 4,640 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 6
 • รายจ่ายก่อสร้าง สวทช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยระยะที่ 2 ในปี 2554 จำนวน  875 ล้านบาท โดยมีแผนการจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 2,220 ล้านบาท เพื่อให้อาคารสามารถเปิดใช้ทันได้ในเดือนมกราคม 2555 
 • รายจ่ายทุนประเดิมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายต่อเนื่องให้ดำเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 2554 สวทช. มีแผนรายจ่ายทุนประเดิม 121 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 100 ล้านบาท
 
         สรุปงบประมาณรายจ่ายรวมของ สวทช. ในปี 2554 เท่ากับ 7,081 ล้านบาท (ตารางที่ 7)
 
ตารางที่ 6  งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
 
ตารางที่ 6  งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
 
 
ตารางที่ 7 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2554
                                                                                                                
ตารางที่ 7 ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ 2554
 
                      7.2.2.2)  แผนรายรับ ปี 2554 ประกอบด้วย
 • เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี จำนวน 4,023 ล้านบาท
 • เงินกันเหลื่อมปี จากปีงบประมาณ 2553     ในปีงบประมาณ 2554 สวทช. ได้ขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2553 รวม 1 ล้านบาท
 • เงินรายได้จากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2554 สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1,160 ล้านบาท โดยคาดว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่จะได้จากการเงินอุดหนุนรับ และบริการเทคนิค วิชาการ รองลงมาจะเป็นรายได้จากรับจ้างวิจัย ร่วมวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8 
 • เงินรายได้จากการชำระเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  จำนวน 121 ล้านบาท

ตารางที่ 8
 
 ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน

ตารางที่ 8  ประมาณการรายได้จากการดำเนินงาน                                
                                                                         
         จากข้อมูลข้างต้นสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2554 สวทช. คาดว่าจะมีรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 5,305 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 9
 
ตารางที่ 9   ประมาณการรายรับรวมปี 2554
 
ตารางที่ 9  ประมาณการรายรับรวมปี 2554
 
          สรุปแผนรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย   จากตารางแผนรายรับและแผนรายจ่ายรวมข้างต้น สวทช. จะมีแผนรายรับต่ำกว่าแผนรายจ่ายอยู่ 1,776 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
 
ตารางที่ 10   ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554
 
ตารางที่ 10  ประมาณการรายรับ สูง (ต่ำ) กว่าแผนรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554
 
            แม้ว่า สวทช. มีแผนรายจ่ายสูงกว่าแผนรายรับ แต่ สวทช. ยังมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ยกมาจากปีงบประมาณ 2553 จำนวน 3,212 ล้านบาท ทำให้มีเงินคงเหลือสุทธิ 1,436 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เช่น การสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป