1. งานด้านบริการสนับสนุน เป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้พันธกิจสำคัญของ สวทช. ดังกล่าวข้างต้น ลุล่วงไปได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล การพัฒนาระบบบริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินงานของ สวทช.

     2. บุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดขององค์กร ทรัพยากรบุคคลต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าครองตำแหน่ง โดยให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (competency) ที่องค์กรต้องมี ในการที่จะปฏิบัติงานตามพันธกิจเพื่อมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

     3. แผนกลยุทธ์และแผนงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรในขณะเดียวกัน ก็ดำเนินการจัดสรรทรัพยากรของ สวทช. ในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ และสนองตอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (stakeholders) ของ สวทช.

     4. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นในการจัดเก็บ ประมวลผล ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว ในการติดตาม ประเมินผล และวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับพิจารณาในการปรับแผนตามสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา

     5. สวทช. กำลังอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม และความเข้าใจ ยอมรับ และเชื่อมั่นในแผนกลยุทธ์นั้นของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร การสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของ สวทช. เข้าใจและเข้าร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้  ในขณะเดียวกันการสื่อสารยังมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปอีกด้วย

     6. ระบบงานในสำนักงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง ไปจนถึงกระบวนการทางการเงิน มีผลกระทบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ ในพันธกิจข้างต้น การปรับปรุง คุณภาพด้านบริการจึงมีความจำเป็น

     7. การสร้างงานบริการสนับสนุนร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติต่างๆ จะช่วยในการลดงานที่ซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป