สรุปการบรรยายหัวข้อ Translating Biodiversity to Bioindustry โดย ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

งานหลักของหน่วยวิจัยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 4 ตัว ได้แก่ 1. สารธรรมชาติสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ขั้นตอนวิจัยคือมีจุลินทรีย์มาผ่านขบวนการการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพตัวไหนดีก็เอามาศึกษาโครงสร้างทางเคมี แล้วก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า lead compound 2. จุลินทรีย์ควบคุมแมลง ขั้นตอนวิจัยคือเมื่อได้ candidate มาศึกษากลไกการทำงาน ต้องรู้ก่อนว่าทำงานอย่างไรเฉพาะเจาะจงกับแมลงเป้าหมายไหมหรือว่าไปทำลายแมลงอื่นที่ไม่อยากให้ทำลาย ต้องมา formulate ให้ทนสามารถเก็บได้ในขวดเป็นปี หลังจากนั้นเอาไปทดสอบตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับฟาร์ม งานที่ทำปัจจุบันตอบโจทย์การใช้กับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ข้าว มันสำปะหลัง พืชสวน 3. เอนไซม์ ขั้นตอนวิจัยคือ การพัฒนาสายพันธุ์ที่ผลิตเอนไซม์ได้ดี มีการพัฒนาสูตรจุลินทรีย์ที่ดีเอนไซม์ที่ดี นอกจากนี้มีการทำวิศวกรรรมเอนไซม์คือ ตัดเอนไซม์ที่เจอในธรรมชาติให้ดีขึ้นโดยเทคนิคทาง molecular แล้วเอามาสร้างระบบเอนไซม์ที่ดี เพื่อเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลังงาน 4. เชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีจากอุตสาหกรรม biorefinery สิ่งที่อยากเห็นในอนาคตคือ อยากเห็น bio society ที่ประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีและประเทศมีความยั่งยืน เห็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพอยู่รอบๆ ตัวเรา ทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพ ยา อาหาร

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/3/  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป