สรุปการบรรยายหัวข้อ ส่งมอบอาหารสดใหม่และดีต่อสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง โดย ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโพลิเมอร์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

หน่วยวิจัยมุ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้านเกษตรและอาหารโดยมีงานวิจัยดังนี้ตัวอย่างเช่น พัฒนา film คลุมโรงเรือน film เพื่อทำเป็น packaging ไม่ว่าจะเป็น film หลายชั้น หลายทิศทาง packaging เพื่อยืดอายุผักผลไม้สด ผลงานที่ผ่านมาของหน่วยได้แก่ สร้างต้นแบบโรงเรือนเกษตรแบบครบวงจร สร้างโรงเรือนเพื่อปลูกผักอินทรีย์ เทคโนโลยีการเพาะปลูกแนวใหม่ ฟิล์ม activepak เพื่อบรรจุผักและสามารถวางบน shelf แล้วทำให้ผู้บริโภคเห็นแล้วอยากซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารไขมันต่ำที่เมื่อรับประทานแล้วยังรู้สึกว่ามีไขมันอยู่ งานในอนาคตของหน่วยคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผักและผลไม้ อีกส่วนคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงวัยด้วยอาหาร โดยมองเรื่อง packaging ที่เปิดง่าย ที่ฉีกง่าย และอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ สิ่งที่ตั้งหวังไว้คือ อยากให้ชาวสวนมีความสุขและผู้บริโภคมีความสุขด้วย

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/3/   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป