สรุปการบรรยายหัวข้อ ไขรหัส เซนเซอร์อัจฉริยะ ตอบโจทย์ประเทศไทยยุค 4.0 โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

งานของศูนย์คือพัฒนาเซนเซอร์อัจฉริยะแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ได้แก่ 1. smart farm นำเซนเซอร์ไปใช้กับการปลูกมะเขือเทศให้ได้ผลผลิตตามต้องการ 2. smart energy นำเซนเซอร์ไปปรับอุณหภูมิภายในบ้าน 3. Industry 4.0 นำเซนเซอร์ไปช่วยให้โรงงานประหยัดไฟ  ทางศูนย์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยทำ R&D ระดับโลก สร้างกำลังคนระดับแนวหน้า วิเคราะห์ทดสอบเพื่ออุตสาหกรรม Smart solution เพื่อคนไทย มีความพร้อมด้านมาตรฐาน

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป