สรุปการบรรยายหัวข้อ การเดินทางด้วยพลังงาน 4.0 โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

บางส่วนของงานวิจัยในหน่วยมีดังนี้ 1. งานวิจัยไบโอดีเซล โดยเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น มาใช้เพื่อจะได้ผสมไบโอดีเซลเข้าไปได้ปริมาณมากขึ้น เป้าหมายแรก 10 % กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลให้สูงขึ้น ได้ทดสอบ 10% และ 20% ไบโอดีเซลกับรถปิคอัพอีซูซูระยะทาง 50000 กิโลเมตร พบว่าให้ผลไม่ต่างจากน้ำมันดีเซลที่เป็น fossil 2. งานวิจัย diesohol คือ การนำเอาดีเซลผสมกับ ethanol และไบโอดีเซล ทำให้เสถียรภาพของ diesohol ดีขึ้น ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกตัวหนึ่ง กำลังอยู่ในระหว่างวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน 3. งานวิจัย compressed biogas เป็นสารดูดซับที่ได้รับการพัฒนาให้ดูดซับ CO2 จำเป็นที่จะทำให้ biogas มีคุณสมบัติเข้าไปแทนที่ NGV 4. งานวิจัยเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งของรถในอนาคต โดยพัฒนา catalyst และ reactor สำหรับผลิตไฮโดรเจนจาก ethanol และ biogas 5. งานวิจัย battery เช่น Lithium ion battery และการออกแบบต้นแบบของ battery ในรถโดยสารไฟฟ้า 6. งานวิจัยด้าน supercapacitor โดยทำการทดสอบ การพัฒนาวัสดุ และการประยุกต์ใช้ 7. งานวิจัยพัฒนากังหันลม 8. ศึกษาและออกแบบขนาดและศึกษาระบบกักเก็บพลังงานทั้งทางด้านเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป