สรุปการบรรยายหัวข้อ ยางพาราไทย วิจัยได้ดังใจนึก โดย ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ดร.ไพโรจน์ จิตรธรรม และ ดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

ผลงานที่ภูมิใจของหน่วยมีดังนี้ 1. ปี 2545 ได้วิจัยสารตัวหนึ่งเป็นสารรักษาน้ำยางไม่ให้บูดเน่าทดแทนการใช้แอมโมเนีย แอมโมเนียมีกลิ่นฉุนและเป็นอัตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม แต่สารตัวนี้ไม่มีกลิ่น ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม 2. ปี 2551 พัฒนาสารตัวหนึ่งเพื่อใช้จับตัวเนื้อยางออกจากกากตะกอนขี้แป้ง กากตะกอนขี้แป้งเป็นของเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตน้ำยางข้น 3. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ร่วมวิจัยพัฒนายางล้อตันที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และประหยัดพลังงาน 4. วิจัยยางให้กับกรมอู่ทหารเรือเพื่อใช้กับเรือตรวจการของกองทัพเรือ ทำให้กองทัพเรือสามารถผลิตยางชนิดนี้ขึ้นมาได้ทดแทนการนำเข้า แผนงานวิจัยของหน่วยมีดังนี้ 1. ในอนาคตคาดหวังว่าเมื่อเทน้ำยางในเครื่องยนต์จะทำให้ได้ยางดิบออกมา 2. อนาคตจะมีน้ำยางสดที่มีวิธีเก็บรักษาด้วยเทคนิค UHT 3. ยางทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ 4. ยางสำหรับ 3D printing 5. ใช้ยางพาราทำยางฟองน้ำ 6. กาวที่ผลิตจากยางพารา 7. ฉนวนผลิตจากน้ำยาง 8. ยางล้อเครื่องบิน 9. ยางล้อตัน 10. ฐานข้อมูลสมบัติยางเพื่อบริหารจัดการยางพาราได้ถูกต้อง 11. ศูนย์การเรียนรู้ทางภาคเหนือ 12. จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานยางในระดับโลก 13. ยางทางการอาหาร 14. รับจ้างวิจัย          

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/                                       

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป