สรุปการบรรยายหัวข้อ วัสดุนาโนเฉพาะทาง: ฉลาดอย่างเดียวคงไม่พอ โดย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

ตัวอย่างงานของทางหน่วย เช่น nanotextile จบด้วยความสำเร็จอย่างมาก เช่น มี IP หลายตัว มี commercial product สร้าง impact ได้  อีกงานคือ n-Breeze เป็นแผ่นกรองนาโนฆ่าวัณโรค ทางหน่วยมี 3 ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการที่ 1 ทำงานทางด้านสังเคราะห์ สร้างสารใหม่ วิเคราะห์ทดสอบสารใหม่ ห้องปฏิบัติการที่ 2 มีหน้าที่สังเคราะห์วัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อน และจัดเรียงอนุภาคบน surface ห้องปฏิบัติการที่ 3 ทำเส้นใยนาโน งาน n-Breeze

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/page/2/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป