สรุปการบรรยายหัวข้อ ผลงานวิจัยในหน่วยวิจัยเซรามิกส์ โดย ดร.ดวงเดือน อาจองค์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้

ผลงานของหน่วย ได้แก่ 1. เอาขี้เถ้าที่เกิดจากโรงงานเซรามิกส์มาใช้เคลือบ 2. พัฒนาผงวัสดุทนไฟและถ้วยทนไฟจากกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ 3. พัฒนากระเบื้องเซรามิกส์ decorative เซรามิกส์ และอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว 4. พัฒนาเม็ดมวลเบาสังเคราะห์จากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุก่อสร้าง 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเถ้าจากกฟผ. 6. เปลี่ยนกากชีวภาพเป็นพลังงาน  7. เปลี่ยน waste เป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ งานนี้ยังอยู่ในขั้นห้องปฏิบัติการ งานของหน่วยต่อไปคือ พัฒนาวัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป