สรุปการบรรยายหัวข้อ มาตรวิทยานาโนวิเคราะห์ : รากฐานความเชื่อมั่น คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน R&D Sharing 2017 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

งานวิจัยของหน่วยเช่น 1. physico chemical characterization พัฒนาวัสดุและออกแบบวัสดุ 2. sample preparation 3. การพัฒนาการขยายสัญญาณ 4. ศึกษาความเป็นพิษและควาปลอดภัยทั้ง in vivo และ in vitro 5. สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ซิลเวอร์นาโนในท้องตลาดมา 20 ชนิด มาทำการศึกษาว่ามีซิลเวอร์อยู่จริงไหมและการระคายเคืองต่อผิวหนัง งานด้านมาตรฐานของหน่วย เช่น 1. เปรียบเทียบค่าผลการวัดโดยทำร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2. พัฒนามาตรฐานทางนาโนเทคโนโลยี งานด้านบริการของหน่วยครอบคลุมการวัดทั้งในส่วน chemical physical และ bio ทางส่วน bio จะรวม in vivo และ in vitro ผลงานเชิงคุณภาพในปีที่ผ่านมาของหน่วยคือ การศึกษาความเป็นพิษและการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ของบริษัท SCG

ติดตามการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ http://ffwtube.nstda.or.th/category/seminar/rd-sharing/rd-sharing-2017/                  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป