เมื่อ 15 ปีก่อน (ค.ศ. 2002) Roy Tennant ได้พูดว่า “MARC Must Die” ใน Library Journal คำพูดดังกล่าวนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ (ในเชิงลบ) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

แต่ทั้งนี้สิ่งที่ Roy Tennant ต้องการสื่อสารจากคำพูดดังกล่าว คือ การต้องการให้บรรณารักษ์ตระหนักถึงความจริงว่ามาตรฐานพื้นฐาน (อย่างเช่น MARC) ไม่ได้รองรับผู้ใช้งานอย่างที่เคยเป็นมา ตัวอย่างเช่น จะระบุชัดใน MARC อย่างไรว่า URL ที่กำหนดจะพาผู้ใช้ไปถึงเอกสารฉบับเต็มของรายการทรัพยากรนั้นๆ

คำพูดที่ว่า “MARC Must Die” นั้น มีเจตนาต้องการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นของเมทาดาทาของห้องสมุดและความท้าทายที่บรรณารักษ์เผชิญกับเครื่องมือที่มีอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา คือ the Library of Congress กำลังทำงานเพื่อพัฒนา Linked data (Linked data คือ แบบแผนเพื่อการเชื่อมโยงกันระหว่างชุดข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ด้วยการใช้กระบวนการ semantic web โดยเฉพาะการใช้ URIs และ RDF ซึ่งวัตถุประสงค์ของ Linked data คือ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้โดยทั้งคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ Linked data ใช้มาตรฐานในตระกูล RDF เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น RDF/XML, RDFa, Turtle และ SPARQL query language)

สิ่งที่เกิดขึ้นจากคำพูดนี้แสดงถึงความพยายามที่จะขบคิดเพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...การคิดทบทวนและการตั้งคำถามถึงเครื่องมือหรือมาตรฐานที่มีและใช้งานอยู่กับบริบทที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน และที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ที่มา: 

Library of Congress. (n.d.). Linked data. Retrieved October 20, 2017 from http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2013002090.html

Roy. (2017, October 15). “MARC Must Die” 15 Years On [Web log post]. Retrieved from http://hangingtogether.org/?p=6221

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป