ค้างคาวปากย่นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tadarida plicata ทั่วโลกพบ 5 ชนิดย่อย แต่ในประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดย่อย คือ Tadarida plicata plicata จากการศึกษาวิจัยแสดงว่าค้างคาวปากย่นมีความสามารถในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดหลังขาวซึ่งเป็นแมลงที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับชาวนาโดยจะออกหากินแมลงศัตรูพืชตามไร่นาในเวลากลางคืน

ที่มา : "ค้างคาวปากย่นช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช" BRT Newsletter. ฉบับที่ 19 (ส.ค. 2549) : 26-27.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป