ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011 : NAC 2011) ได้กำหนดให้มีหัวข้อของการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมเตือนภัยและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติ ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญในการทำนายฝนตก น้ำท่วม และเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเหล่านี้สำคัญสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันที่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่

  • ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการเตือนภัย โดย คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • เตือนฝนผ่านมือถือ (Rain Alert) โดย ผศ.ดร. สุทัศน์ วีสกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • พยากรณ์ฝนและการจราจรผ่านเว็บไซต์ Traffy โดย ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์สำหรับภัยพิบัติ โดย ดร. ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • การออกแบบระบบเตือนภัย โดย ดร. นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตัวอย่างระบบทำนายและแจ้งเตือนฝนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ระบบที่สามารถทำนายฝนล่วงหน้าได้ 1 ชั่วโมง โดยประมวลผลจากการเคลื่อนที่ของเมฆฝนจากภาพเรดาร์ และแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการเตือนภัย ด้วยเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติได้
biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป