มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ให้ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ต้นทุนต่ำ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตข้าวสูงเพราะมีการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เกิดภัยธรรมชาติ และปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชและศัตรูพืช และเกษตรกรยังขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) คือ ข้าวที่เกิดจากการผลิตแบบอินทรีย์ (Organic Farming) ซึ่งเป็นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเร่งการเจริญเติบโต สารควบคุม สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลง ในทุกขั้นตอนการผลิต รวมทั้งระหว่างการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ข้าวอินทรีย์และการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553. http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป