เลขที่คำขอ
101001796
เลขที่ประกาศ
76648
เลขที่สิทธิบัตร
22397
ประเภทสิทธิบัตร
ประดิษฐ์เคมี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไตรเมทโทรพริม(Trimethoprim) และวิธีการสังเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นยาต้านมาเลเรีย
บทคัดย่อ
 
ข้อถือสิทธิ์
 
ผู้ขอจดสิทธิบัตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์, นางสาวชะวะนี ศิริชัยวัฒน์, นายจักรพงศ์ อินทรอุดม, นางสาวสุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล, นางสาวจารุณี วานิชธนันกูล, นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุง, นายยอดหทัย เทพธรานนท์, นายวรชาติ สิวราภรณ์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป